Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- EOKE
Ο Ι. Βαρδακαστάνης rapporteur για την πολιτική συνοχής στο Ευρωκοινοβούλιο

Για την περιφέρεια, τα μικρά νησιά, τα άτομα με αναπηρία

Τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ (Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή), παρουσίασε χθες Δευτέρα 15 Οκτωβρίου ως εισηγητής (rapporteur) ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ και του European Disability Forum (EDF) Ιωάννης Βαρδακαστάνης στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου, με την ιδιότητά του ως αντιπρόεδρος της Ομάδας 3 (Diversity Group)  όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

Η ΕΟΚΕ διαφωνεί πλήρως με τις περικοπές στην πολιτική συνοχής και τη μείωση κατά 16% στους προϋπολογισμούς. Ως εκ τούτου, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να αυξήσουν τον προϋπολογισμό, ώστε να διατηρηθούν τουλάχιστον οι ίδιοι πόροι, σε σταθερές τιμές, όπως στο σημερινό δημοσιονομικό πλαίσιο. Η πολιτική συνοχής που μειώνει το χάσμα μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ και στην ίδια την κοινωνία είναι πολύ σημαντική.

Ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε ότι:

H ΕΟΚΕ:

  • Καλεί την Επιτροπή να καταστήσει πιο ευέλικτα τα κριτήρια συγχρηματοδότησης, έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση κάθε κράτους μέλους και να εφαρμοστεί ο κανόνας που προτείνει η ΕΟΚΕ σε πολλές από τις τελευταίες γνωμοδοτήσεις της: τα επενδυτικά έξοδα δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά την εκπλήρωση των στόχων ελλείμματος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
  • Επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για απλούστευση της χρήσης των κονδυλίων όσον αφορά τη δομή, τη διοίκηση και τη διαχείριση, διευκολύνοντας την ομαλότερη και αποτελεσματικότερη πρόσβαση σε αυτά. Ωστόσο, η απλούστευση των κονδυλίων δεν πρέπει να παραγκωνίζει τις αρχές και τις αξίες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κοινοτικού κεκτημένου.
  • Χαιρετίζει το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής βελτιώνει την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση με έμφαση στην επιμερισμένη διαχείριση, ενισχύοντας τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ενδιαφερομένων στη διαδικασία προγραμματισμού, εφαρμογής, αξιολόγησης και παρακολούθησης της χρήσης των κονδυλίων.
  • Επισημαίνει ότι σε επίπεδο ΕΕ δεν υπάρχει δομημένη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της παρακολούθησης της εφαρμογής της πολιτικής για τη συνοχή. Συνεπώς, συνιστά θερμά να δημιουργήσει η Επιτροπή ένα φόρουμ για τη συνοχή της κοινωνίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ενδιαφερομένων μερών που θα διαβουλεύονται ετησίως με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027.
  • Συνιστά στην Επιτροπή να ενσωματώσει αποτελεσματικά τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης (SDG) στην πολιτική συνοχής εξασφαλίζοντας την οριζόντια ενσωμάτωσή τους σε όλες τις προτεραιότητες των ταμείων, και όχι μόνο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
  • Προτείνει να υποστηριχθούν οι αραιοκατοικημένες περιοχές, οι απομονωμένες περιοχές, τα μικρά νησιά και οι ορεινές περιοχές σύμφωνα με το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ίδιες θεματικές απαιτήσεις συγκέντρωσης, την υποστήριξη και τα οφέλη όπως με τις πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες.  Οι στρατηγικές επενδύσεων θα πρέπει να προσανατολίζονται προς τους στόχους των μακροπεριφερειών και της εδαφικής και διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως για την αντιμετώπιση πολύπλοκων φαινομένων όπως η μετανάστευση.
  • Λυπάται για το γεγονός ότι οι προτάσεις της Επιτροπής για όλους τους κανονισμούς απέκλεισαν την οριζόντια ενσωμάτωση της ισότητας, της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία και ζητά την ένταξή τους σε επόμενους κανονισμούς.
  • Υπογραμμίζει ότι η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD) θα πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στο κύριο κείμενο του προτεινόμενου κανονισμού και η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό κριτήριο επιλεξιμότητας.
  • Ζητά από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η οικοδόμηση ή η ανακαίνιση των ιδρυμάτων κλειστού τύπου θα εξαιρούνται από τη στήριξη του ταμείου συνοχής ενώ θα προωθηθεί η κοινωνική ένταξη μέσω της μετάβασης από τη φροντίδα των ιδρυμάτων στην κοινότητα.
  • Θεωρεί ότι η ένταξη των μακροοικονομικών προϋποθέσεων, οι οποίες αποφασίζονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργούν ισχυρά εμπόδια για τις περιφέρειες, τις τοπικές κοινότητες, άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και τους πολίτες κατά τη χρήση των πόρων, και ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ τους απορρίπτει εντελώς και ζητά από την Επιτροπή να επανεξετάσει τα κριτήρια ένταξης.
Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.